Privacystatement

VelvetFeet Voetverzorging, gevestigd te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

VelvetFeet Voetverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

VelvetFeet Voetverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VelvetFeet Voetverzorging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indie u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

 

Contactgegevens:

Contactpersoon is Ilona van Rootselaar en zij is te bereiken per e-mail of telefonisch:

info@velvetfeet.nl - 0643540164

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VelvetFeet Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VelvetFeet Voetverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid                                             

- burgerservicenummer (BSN), uitsluitend indien sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg.                                    

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VelvetFeet Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling/declaratie

- Communicatie en registratie omtrent behandelingsafspraken

- Het leggen van contact ten behoeve van inhoudelijke, financiële en persoonlijke zaken

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VelvetFeet voetverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VelvetFeet voetverzorging tussen zit.

 

Bewaartermijn

VelvetFeet Voetverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. . Wij hanteren de bewaartermijn van het lopend kalenderjaar voor uw persoonsgegevens.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VelvetFeet Voetverzorging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit uitsluitend na overleg en toestemming van u.

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VelvetFeet Voetverzorging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VelvetFeet Voetverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@velvetfeet.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

VelvetFeet Voetverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VelvetFeet Voetverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@velvetfeet.nl

 

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!